Police Clearance Report

 

चालचलन प्रमाणपत्र सम्बन्धी जानकारी

नेपाल प्रहरीले बिभिन्न प्रयोजनका लागि चारित्रिक प्रमाणपत्र उपलब्ध गराई पाऊ भनी निवेदन दिने स्वदेशी तथा विदेशी नागरिकहरूलाई निम्न कार्यविधिका आधारमा चारीत्रिक प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउने गर्दछ। चारित्रिक प्रमाण पत्रको लागि आवश्यक निवेदन प्रहरी प्रधान कार्यालय चालचलन शाखा वा रानीपोखरी महाराजगंजभक्तपुर, ललितपुर तथा प्रदेश प्रहरी कार्यालयहरुमा  फारम बुझाई प्राप्त गर्न सकिनेछ। यसरी प्राप्त निवेदन फारम निवेदक आफैले  भर्न सकिने छ।

स्वदेशमा भएका नेपाली नागरिकहरुका लागि

निवेदकले आफ्नो चालचलन बुझ्नको लागि प्रहरी प्रधान कार्यालय चालचलनशाखाको उपशाखा रानीपोखरी महाराजगंजभक्तपुर, ललितपुर, प्रदेश प्रहरी कार्यालयहरुमा निवेदन फारममा रु.१० को हुलाक टिकट टाँसी निर्धारित समय भित्र निवेदन दिनु पर्नेछ। कार्यालय समय भित्र प्राप्त निवेदनहरू अपराधिक अभिलेख जाँच गरी अभिलेख ठिक पाइएमा दरखास्त दिने व्यक्तिलाई चारित्रिक प्रमाण पत्र बुझाईने छ। चारित्रिक प्रमाणपत्र बुझ्न निवेदक आफै उपस्थित हुनुपर्नेछ। निवेदन दिएको ४ (चार) दिन भित्र चारित्रिक प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न सकिने छ।

निवेदन साथ पेश गर्नुपर्ने कागजातहरू:
क) राहदानी (Passport) को सक्कल सहित स्वप्रमाणित प्रतिलिपी थान १ ।
ख) नागरिकताको सक्कल सहित स्वप्रमाणित प्रतिलिपी थान १ ।
ग) विवाहित महिलाको हकमा विवाह दर्ता सक्कल सहित स्वप्रमाणित प्रतिलिपी थान १ ।
घ) पासपोर्ट साइजको रंगीन फोटो थान २ । 
ङ) कुबेतमा जाने नेपाली कामदारको लागि श्रम स्विकृती (वैदेशिक रोजगार विभागको स्विकृती तथा वर्क परमिट) को प्रमाणित प्रतिलिपी थान १ ।

निवेदन वुझाउनु पर्ने समय :-काठमाडौँ उपत्यकाका दर्ता केन्द्रको हकमा - केन्द्रमा शनिवार तथा सार्वजनिक विदाका दिन वाहेक हरेक दिन विहान १००० बजे देखि १४०० बजे सम्म र शुक्रबार १३०० बजे सम्म मात्र । १ नं. प्रदेश प्रहरी कार्यालयको हकमा आइतबार देखि बिहिबारसम्म विहान १०:०० बजे देखि १७:०० बजे सम्म तथा शुक्रबार १५ः०० बजेसम्म ।

चालचलन प्रमाणपत्र सम्बन्धी जानकारी (विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकहरुका लागि)
विदेशमा रहेका नेपालीहरुका सम्बन्धित नातेदारहरुले प्रहरी प्रधान कार्यालय चालचलन शाखामा तोकिएको निवेदन फारममा रु.१० को हुलाक टिकट टाँसी निर्धारित समय भित्र निवेदन दिनु पर्नेछ । समय भित्र निवेदन प्राप्त भएपछि सम्बन्धित व्यक्तिको अपराध अभिलेख चेकजांच गरी ठीक रहेको पाइएमा निजलाई नेपालमा रहेको अवधि सम्मको प्रहरी चारित्रिक प्रमाणपत्र उपलव्ध गराईने छ । चारित्रिक प्रमाण पत्र बुझ्न दरखास्त दिने व्यक्ति स्वयं उपस्थित हुनु पर्नेछ । निवेदन दिएको ३ (तीन) दिन भित्र प्रहरी चारित्रिक प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न सकिनेछ ।

निवेदन साथ पेश गर्नु पर्ने कागजातहरू:
क) राहदानीको प्रतिलिपि थान १ ।
ख) नेपाल छोड्दाको Nepal Immigration Departure Stamp सहितको राहदानीको प्रतिलिपी थान १ ।
ग) नागरिकताको प्रतिलिपी थान १ ।
घ) विवाहित महिलाको हकमा विवाह दर्ता प्रतिलिपी थान १ ।
ङ) निवेदकको नागरिकताको सक्कल सहित प्रमाणित प्रतिलिपी थान १ ।
च) पासपोर्ट साइजको रंगीन फोटो थान २ । 

निवेदन वुझाउनु पर्ने समय :- शनिवार तथा सार्वजनिक विदाका दिन वाहेक हरेक दिन विहान १००० बजे देखि १४०० बजे सम्म र शुक्रबार १३०० बजे सम्म मात्र ।

फाराम डाउनलोड )

Character Verification Report (for Refugees)
Foreign national, who wishes to obtain police report, may apply for the request at the Police Headquarters, Character Verification Section, Naxal, Kathmandu, Nepal. For Refugees, they are required to present themselves with their identity document and other documents under-listed. 
The request application is available at the Nepal Police Headquarters, Character Verification Section, Naxal and Nepal Police official website www.nepalpolice.gov.np. All details provided will be treated as confidential. 
Documents to be submitted with Application
     a. An attested copy of passport with arrival stamp of Nepal Immigration office while entering Nepal
     b. Attested copy of the Refugee Travel Document
     c. Passport size color photograph – 3 copies

Application Submission Time: 1000 hrs to 1400 hrs and 1300 hrs for Friday except Saturday and Public Holiday.

Character Verification Report (for Foreigners)
Foreign national, who wishes to obtain police report, may apply for the request at the Police Headquarters, Character Verification Section, Naxal, Kathmandu, Nepal. For those who are staying in Nepal, they are required to present themselves with the documents under-listed. For those who are out of Nepal, they are required to submit the documents under-listed by their representative or concern organization with their identity and letter of attorney.
The request application is available at the Nepal Police Headquarters, Character Verification Section, Naxal and Nepal Police official website www.nepalpolice.gov.np. All details provided will be treated as confidential. 
Documents to be submitted with Application
     a. An attested copy of passport with arrival stamp of Nepal Immigration office while entering Nepal
     b. An attested copy of passport with departure stamp of Nepal Immigration Office while leaving Nepal (for stayed in Nepal)
     c. Attested copies of the certified copies of the documents issued by the applicant’s organization
     d. Passport size color photograph –3 copies

Application Submission Time: 1000 hrs to 1400 hrs and 1300 hrs for Friday except Saturday and Public Holiday.

Click Here to download the form. )