Traffic Activities

Highway within the Region

Koshi highway 131 KM
Mechi highway 220 KM
Mahendra highway 247.26 KM
Total 598.26 KM

 

 

 

 

 

 

ट्राफिक सचेतना कार्यक्रम एंव तस्वीरहरु


Traffic activity modified 004

 

ट्राफिक गतिबिधि सम्बन्धि केही तस्वीरहरु