Administrative Activities

१ नम्बर प्रदेश अन्तर्गत भएका प्रहरी जनशक्तीको विवरण

जम्मा प्रहरी युनिट
५३३
जम्मा प्रहरी दरबन्दी
११४२०
प्राबिधिक दरबन्दी
७४८
अपराध अनुसन्धान दरबन्दी
४६८
सशस्त्र दरबन्दी
२४५४
जनपद दरबन्दी
७२४९
ट्राफिक दरबन्दी २४८
न्यायिक दरबन्दी २५३
Area – per Police २.४५ Square Kilometers
Population –per Police ४२९ People