History

Office In-charge to this office till date:

सि.नं. दर्जा नाम, थर देखि सम्म
प्रअमनि पशुपति उपाध्याय २०७४।०५।१५ २०७४।१२।२८
प्रनामनि ज्ञान बिक्रम शाह २०७४।१२।२९ २०७५।०२।०९
प्रनामनि केदार रिजाल २०७५।०२।०९  २०७६।०३।०६
प्रनामनि ठाकुर प्र.ज्ञवाली २०७६।०३।०८  २०७६।१०।२८
नि.का.प्र.प्र.ब.उ. शेखर कोईराला २०७६।१०।२८ २०७७।०१।१०
प्रनामनि ईश्वर बाबु कार्की २०७७।०१।११  २०७८।०३।११
प्रनामनि अरुण कुमार बि.सी २०७८।०३।१६